Projekty unijne - Kożuchów dzieciom

Kożuchów dzieciom 3

 

 

 

Projekt "Kożuchów dzieciom 3, wszystkie dzieci nasze są"  realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego  -  Lubuskie 2020  w roku szkolnym 2016/2017

 

Oś priorytetowa 8: Nowoczesna edukacja

Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.

Podziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Głównym celem projektu jest: Wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kożuchów poprzez zwiększenie ilości miejsc wychowania przedszkolnego (w tym dostępności do potrzeb dzieci niepełnosprawnych) oraz podniesienie kompetencji dzieci i nauczycieli w okresie od VIII 2016 do VIII 2017

Projekt umożliwi:

1) Zwiększenie ilości miejsc wychowania  przedszkolnego o 25, doposażenie nowopowstałej grupy w niezbędne wyposażenie, sprzęt i pomoce edukacyjne.

2) Dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych 2 istniejących miejsc poprzez: uruchomienie oddziału integracyjnego, budowę podjazdu i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażenie  w sprzęt i pomoce potrzebne do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych; modyfikację przestrzeni wokół przedszkola poprzez budowę ścieżki sensorycznej i doposażenie placu zabaw.

3) Objęcie zajęciami specjalistycznymi umożliwiającymi wyrównanie deficytów - 2dzieci niepełnosprawnych; zwiększenie oferty o nowe zajęcia: integrację sensoryczną, wczesne wspomaganie, dogoterapię, zajęcia terapeutyczne z element: arteterapii, terapii ręki i psychomotoryczne.

4) Objęcie zajęciami wyrównującymi szanse edukacyjne – 108 dzieci ze stwierdzonymi różnymi deficytami: niskim poziomem rozwoju ogólnego w tym sprawnościowego oraz motoryki małej, nadpobudliwości,

niskich umiejętności psychospołecznych i poziomu rozwoju mowy.

5) Objęcie 14 nauczycieli wsparciem w zakresie podniesienia swoich kwalifikacji bądź kompetencji zawodowych.

Całkowita wartość projektu wynosi:  560.040,00zł,

w tym dofinansowanie ze środków unijnych 476.003,00zł

                                                                      

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie Nr 1
  67-120 Kożuchów
  ul. 22 Lipca 1807 nr 45
 • 68 355 24 58
  dyrektor wew. 34
  księgowość wew. 33
  intendent wew 32

Galeria zdjęć