• Deklaracja Dostępności

     Przedszkole Miejskie nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

     • Data publikacji strony internetowej:
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

     1. Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury. 2. Nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce. 3. Przy błędnie wypełnionych polach formularza kontaktowego nie pojawia się podpowiedź jak poprawnie wpisać te dane. 4. Filmy i animacje zawierające ścieżkę dźwiękową nie mają napisów dla osób niesłyszących. 5. Linki do dokumentu do pobrania nie zawierają informacji o jego rozmiarze. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego jakim jest nasze przedszkole

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
     • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

     • osobą kontaktową jest: Ewa Bembnowicz
     • e-mail: e.bembnowicz@op.pl
     • nr telefonu: +48683552458

     Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

     Każdy ma prawo do:

     • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
     • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
     • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

     Żądanie powinno zawierać:

     • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
     • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
     • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

     Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

     Skargi i odwołania

     W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

     • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kożuchowe
     • Adres: ul. 22 Lipca 1807 45, 67-120 Kożuchów
     • E-mail: przedszkolenr1@op.pl
     • Telefon: +48683552458

     Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Przedszkole Miejskie nr 1 w Kożuchowie ul. 22 Lipca 1807 45, 67-120 Kożuchów; powiat - nowosolski, województwo - lubuskie. 1. Do budynku prowadza 3 wejścia/wyjścia: 1 główne, 1 awaryjne oraz 1 techniczne. Wejście/wyjście główne jest usytuowane od strony północnej, prowadzi do niego podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście/wyjście awaryjne jest usytuowane od strony południowej i prowadzi na plac zabaw przy przedszkolu. Prowadzą do niego schody. Wejście techniczne jest usytuowane do strony wschodniej, przy parkingu i jest wykorzystywane przez dostawców, którzy przywożą do przedszkola zaopatrzenie. Prowadzą do niego schody. Chodniki wokół przedszkola są bezpieczne i nie stwarzają barier przy poruszaniu się. Gabinet Dyrektora oraz biura administracji gdzie jest prowadzona obsługa interesantów znajdują się na parterze budynku. Na parterze budynku znajdują się również pomieszczenia oddziału integracyjnego do którego przyjmowane są dzieci niepełnosprawne. 2. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 4. Na parkingu są wydzielone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

     Informacje o dodatkowych udogodnieniach

     Udogodnieniem dla osób o specjalnych potrzebach jest możliwość przywołania pracowników: dyrektora, administracji i poszczególnych grup domofonem znajdującym się przy wejściu głównym (w wiatrołapie). Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość telefonicznego połączenia się z każdym oddziałem przedszkolnym z numeru zewnętrznego.

     Informacje o dodatkowych oświadczeniach

     Do końca 2022 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

     Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

     Część nauczycieli ukończyła podstawowe szkolenie w zakresie posługiwania się językiem migowym.

     Aplikacje mobilne

     Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

      

liczba odwiedzin: 4669